1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:
  •  Předmětem těchto soutěžních podmínek je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě bude probíhat soutěž provozovaná pořadatelem. Vztahy pořadatele a účastníků soutěže se řídí těmito soutěžními podmínkami, nestanoví-li jinak zvláštní podmínky soutěže nebo oznámení o vyhlášení soutěže umístěné na webovém serveru pořadatele http://www.lanete.cz.
  • Soutěže se mohou účastnit všichni zaregistrovaní uživatelé, kteří souhlasí s těmito soutěžními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků pořadatele a osob jim blízkých.
 2. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR:
  • Provozovatelem soutěže je společnost LANETE, spol. s r.o., IČ: 48154377, se sídlem na adrese: 1. máje 251, 538 43 Třemošnice. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajským okresním soudem Hradec Králové, od 30.12.1992, odd. C, vložka 3672.
  • Centrála společnosti a adresa pro doručování písemností: LANETE, spol. s r.o., náměstí T.G.M. 114, 582 82 Golčův Jeníkov.
 3. DOBA A MÍSTO TRVÁNÍ:
  • Soutěž probíhá na Internetu a to v termínu od 3.9.2014 do 17.9.2014.
 4. PODMÍNKY ÚČASTI:
  • Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice, která splnila další podmínky dle těchto pravidel.  Soutěže se smí každý účastník zúčastnit pouze sám za sebe a pouze JEDNOU. Žádná e-mailová adresa nesmí být použita pro registraci vícekrát. V případě porušení těchto podmínek si pořadatel vyhrazuje právo účastníky ze soutěže bez jakéhokoliv oznámení vyřadit. Podmínkou soutěže není zakoupení zboží ani uzavření jakéhokoliv jiného smluvního vztahu.
 5. PRAVIDLA SOUTĚŽE:
  • Pro zařazení o výhry musí každý účastník splnit následující pravidla soutěže:
    1.  Vyplnit pravdivými údaji registrační formulář a odeslat jej.
    2. Zodpovědět soutěžní otázku včetně kontaktního emailu a odeslat (kontaktní email se musí se shodovat s adresou uvedenou v registračním formuláři).
 6. VÝHRY:
  • Výhru získává registrovaný účastník, který splnil 4)Podmínky účasti a 5)Pravidla soutěže a umístil se v předem stanoveném výherním pořadí všech soutěžících. O umístění v pořadí rozhoduje datum doručení soutěžní odpovědi.
  • Výherní pořadí stanovil organizátor takto:
    • Na každém 5. místě (mimo 20., 30., 40. a 50. místa) obdrží účastník paměťové USB flash médium; a to až do vyčerpání plánovaných 30 ks; organizátor soutěže si vyhrazuje právo zaměnit USB flash disk (ADATA UC510 8GB) za jiný model se stejnými nebo obdobnými technickými parametry.
    • Na 20. místě v celkovém pořadí vyhrává účastník výukovou učebnici SolidWorks Advanced Topics 2014.
    • Na 30. místě v celkovém pořadí vyhrává účastník výukovou učebnici SolidWorks Advanced Part Modeling 2014.
    • Na 40. místě v celkovém pořadí vyhrává účastník výukovou učebnici SolidWorks Assembly Modeling 2014.
    • Na 50. místě v celkovém pořadí vyhrává účastník 3D myš Connexion SpaceMouse PRO.
 7. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER:
  • Pro oznámení výher a vyžádání doručovací adresy soutěžícího bude užita e-mailová adresa či telefonní číslo uvedené při registraci. Výhry budou rozesílány poštou a to na náklady pořadatele. Nebude-li výherce opakovaně reagovat na zprávu o výhře (maximálně 3 pokusy) nebo nebude-li výhra od dopravce výhercem vyzvednuta, bez jakékoliv náhrady propadá výhra pořadateli.
 8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
  • Veškerá data od soutěžích jsou považována za osobní. Vstupem do soutěže vyjadřuje účastník souhlas se zpracováním jím sdělených osobních údajů uvedených při registraci pro marketingové účely (nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to jak pro společnost LANETE, spol. s r.o., tak i pro společnost Dassault Systèmes SolidWorks Corp. (http://www.3ds.com/), která s pořadatelem soutěže spolupracuje. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele soutěže. Odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry.
 9. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
  • Organizátor si vyhrazuje právo kontroly podmínek účasti a v případě jejího porušení nebo důvodného podezření na porušení či obcházení je oprávněn vyřadit zvýhodněného účastníka ze soutěže, případně nevydat výhru bez nároku na jakékoliv náhrady; rozhodnutí organizátora je v takovém případě konečné a pořadatel není povinen jeho důvody nikterak prokazovat.
  • Ze soutěže jsou dále vyřazeni zaměstnanci společnosti LANETE, spol. s r.o. a osoby jim blízké.
  • Účastníci nejsou oprávněni požadovat na místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
  • Pořadatel není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto podmínkách.
  • Výhry nejsou soudně vymahatelné. Veškeré výhry se vydávají do vyčerpání zásob.
  • Vyobrazení výher na propagačních materiálech je pouze ilustrační.
  • Výherci berou na vědomí, že výhry pro ně mohou mít daňové dopady.
  • Pořadatel nezodpovídá za funkčnost doručení zpráv, zásilek ani výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit, popřípadě doplnit její pravidla po celou dobu trvání soutěže a to tak, že vyhlásí změnu na webových stránkách společnosti http://www.lanete.cz.
  • Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele. V takovém případě si pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
  • Pořadatel dále informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách mohou být využívány tzv. cookies. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.
  • Soutěže se NEMOHOU účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito soutěžními podmínkami.
  • Tato pravidla jsou platná a účinná dnem 1.9.2014.

Copyright 2017. All Rights Reserved, LANETE, spol. s r.o. | Website by Mohamed Kurdi - www.mkurdi.eu
Optimalizace PageRank.cz